Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανομή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 10035/27539/934/1.3.2012 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανομή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)
Αριθμ. Φ. 10035/27539/934
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 − 13 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 7 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει.
4. Τι διατάξεις του π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ25/06.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792)
8. Την υπ’ αριθμ. 1099/συν. 196/24.10.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ. Φ.515/47/22.02.2012 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της πίστωσης.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε., που προβλέπεται να μην ξεπερνά το ποσό των 50.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον κωδικό 0891 «εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε., 
αποφασίζουμε:
1. Το «ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» (στο εξής ειδικό βιβλίο) που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011 αποτελείται από 50 διπλά αριθμημένα φύλλα (καρμπονιζέ), διαστάσεων A4 με σκληρό εξώφυλλο.
Ο τύπος, η μορφή και οι προδιαγραφές του ειδικού βιβλίου εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο στην Απόφαση αυτή Παράρτημα.
2. Η χορήγηση του ειδικού βιβλίου γίνεται δωρεάν από το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τη μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη ή την έδρα της επιχείρησης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η χορήγηση του ειδικού βιβλίου γίνεται από το Περιφερειακό Τμήμα της επιλογής των συνιδιοκτητών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Αίτηση του ιδιοκτήτη του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη που θα παραλάβει το ειδικό βιβλίο ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για το οποίο ζητείται το ειδικό βιβλίο.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
• όλα τα Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) που έχει στην ιδιοκτησία του
• οι συνιδιοκτήτες, εφόσον υπάρχουν
• το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός
• ότι δεν έχει παραλάβει και δεν θα παραλάβει άλλο ειδικό βιβλίο από άλλο Περιφερειακό Τμήμα του Οργανισμού για το ίδιο αυτοκίνητο.
3. Την ευθύνη για τη συμπλήρωση των δύο πλευρών του εξώφυλλου του ειδικού βιβλίου φέρει ο Ο.Α.Ε.Ε., των δυο πρώτων φύλλων ο/οι ιδιοκτήτης/ τες, των δε υπολοίπων φύλλων του ειδικού βιβλίου ο κάθε οδηγός πριν την έναρξη της εργασίας του. Στις περιπτώσεις μισθωτών οδηγών την ευθύνη φέρει ο εργοδότης τους. Το ειδικό βιβλίο τηρείται εντός του Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε. ή του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
Νέο ειδικό βιβλίο χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης απώλειας του προηγούμενου ή με τη διαπίστωση συμπλήρωσης των φύλλων του προηγούμενου με παράλληλη παράδοση του παλαιού, το οποίο φυλάσσεται στον ασφαλιστικό φάκελο του ιδιοκτήτη.
4. Το κόστος της έκδοσης του ειδικού βιβλίου βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Ε..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε εδώ το σχόλιό σου