Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για το ΤΑΞΙ Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής (30/03/12)


ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Α΄ Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες - Ορισµοί
 Για τους σκοπούς του µέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού και µεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων µε µετρητή (ΤΑΞΙ) και β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) µέχρι εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς µετρητή. 2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισµός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόµου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει µε τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος, ολόκληρο ή ιδανικό µερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισµούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 4. Διαδροµή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισµού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδροµή εκτελείται µε καταβολή του προβλεπόµενου κοµίστρου. 5. Μισθωµένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδροµή ύστερα από προηγηθείσα µίσθωση, µε καταβολή του προβλεπόµενου ή συµφωνηθέντος, εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ, κοµίστρου. Η µίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή µέσω ειδικού ραδιοδικτύου ταξί ή ηλεκτρονικά ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 6. Έναρξη - Τέλος διαδροµής ΤΑΞΙ: Η έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ προκειµένου να αρχίσει να υπολογίζεται το κόµιστρο διαδροµής, καθώς και το τέλος αυτής, προσδιορίζονται ως εξής: Α. Έναρξη διαδροµής: α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ: Όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σηµείο εκκίνησης είναι το σηµείο παραλαβής του επιβάτη. Όταν ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, σηµείο εκκίνησης είναι τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. β) Η επιβίβαση του επιβάτη: Αυτή γίνεται µέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ για τηνπαραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του µε τελικό προορισµό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ. Β. Τέλος διαδροµής: Η αποβίβαση του επιβάτη. 7. Έναρξη - Τέλος διαδροµής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ: Η έναρξη της διαδροµής του µισθωµένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε εδώ το σχόλιό σου